ΔΩΜΆΤΙΑ

Οι τιμές περιλαμβάνουν πλήρες πρωινό

1 διανυκτέρευση

Νεμωρε δεσερυισε ιδ ιδ φις

€100

2 διανυκτερεύσεις

Ει ευ μελ δεσωρε μαιορυμ

€200

5 διανυκτερεύσεις

Αν εραντ σανστυς ιυδισαβιτ εσε

€400

7 διανυκτερεύσεις

Αν φις νο δυις σονγυε

€600

ΣΟΥΊΤΕΣ

Με είσοδο στο γυμναστήριο

1 διανυκτέρευση

Λαορεεθ υθ φιμ νε σιθ

€100

2 διανυκτερεύσεις

Θε φελ νε θαμκυαμ νολυισε ιδ

€200

5 διανυκτερεύσεις

Ασυσαμ συμ ετ

€400

7 διανυκτερεύσεις

Ιν συμ φιδιτ κυαερενδυμ εαμ

€600